without return nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

without return nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm without return giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của without return.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • without return

    * kinh tế

    hàng không trả lại

    không được trả hàng lại