withy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withy.

Từ điển Anh Việt

 • withy

  /'wi i/

  * danh từ

  cành liễu gai (để đan lát)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • withy

  Similar:

  withe: strong flexible twig