withs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

withs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm withs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của withs.

Từ điển Anh Việt

  • withs

    /wi /

    * danh từ, số nhiều withes, withs

    (như) withy