within nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

within nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm within giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của within.

Từ điển Anh Việt

 • within

  /wi' in/

  * giới từ

  ở trong, phía trong, bên trong, trong

  within the castle: bên trong lâu đài

  within doors: trong nhà; ở nhà

  within four walls: trong (giữa) bốn bức tường

  trong vòng, trong khong

  within three months: trong vòng ba tháng

  within the next week: trong khong tuần tới

  within an hour: trong vòng một giờ

  within three miles: không quá ba dặm

  trong phạm vi

  within one's power: trong phạm vi quyền hạn của mình

  within the four corners of the law: trong phạm vi pháp luật

  to do something within oneself: làm việc gì không bỏ hết sức mình ra

  within hearing: ở gần có thể nghe được, ở gần có thể bị nghe thấy

  * phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) ở trong, bên trong, ở phía trong

  to decorate the house within and without: trang hoàng ngôi nhà c trong lẫn ngoài

  to go within: đi vào nhà, đi vào phòng

  is Mr. William within?: ông Uy-li-am có (ở) nhà không?

  (nghĩa bóng) trong lưng tâm, trong thâm tâm, trong tâm hồn

  such thoughts make one pure within: những ý nghĩ như vậy làm cho tâm hồn người ta trong sạch

  * danh từ

  phía trong, bên trong

  from within: từ bên trong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • within

  Similar:

  inside: on the inside

  inside, the car is a mess

  Antonyms: outside