within the limit of contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

within the limit of contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm within the limit of contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của within the limit of contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • within the limit of contract

    * kinh tế

    trong phạm vi hợp đồng