within-grade step nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

within-grade step nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm within-grade step giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của within-grade step.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • within-grade step

    * kinh tế

    cấp bậc thâm niên

    nấc trong ngạch trật