within-block information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

within-block information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm within-block information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của within-block information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • within-block information

    * kỹ thuật

    sai số lắp ráp

    toán & tin:

    thông tin trong khối