within-period of 4 months nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

within-period of 4 months nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm within-period of 4 months giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của within-period of 4 months.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • within-period of 4 months

    * kinh tế

    trong một thời hạn 4 tháng