with recourse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

with recourse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm with recourse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của with recourse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • with recourse

    * kinh tế

    có quyền truy đòi