with regard to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

with regard to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm with regard to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của with regard to.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • with regard to

    * kinh tế

    về mặt (nào đó..)

    về vấn đề