wedge writing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge writing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge writing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge writing.

Từ điển Anh Việt

  • wedge writing

    /'wed 'taiti /

    * danh từ

    chữ hình góc