wedge key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge key

    * kỹ thuật

    chốt

    hóa học & vật liệu:

    vòng hình nêm