wedge-shaped stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge-shaped stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge-shaped stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge-shaped stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge-shaped stone

    * kỹ thuật

    đá hình nêm

    đá sắc cạnh