wedge-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge-shaped.

Từ điển Anh Việt

 • wedge-shaped

  /'wed eipt/

  * tính từ

  hình nêm, hình V

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wedge-shaped

  * kỹ thuật

  hình nêm

  nêm

  xây dựng:

  dạng nêm

  hóa học & vật liệu:

  hình chêm

  hình chữ V

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wedge-shaped

  shaped like a wedge

  Synonyms: cuneal, cuneiform

  Similar:

  cuneate: (of a leaf shape) narrowly triangular, wider at the apex and tapering toward the base