wedge-shaped sliding surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge-shaped sliding surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge-shaped sliding surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge-shaped sliding surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge-shaped sliding surface

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt trượt gẫy góc