wedge-shaped knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge-shaped knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge-shaped knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge-shaped knife.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge-shaped knife

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dao hình nêm