wedge measurement plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge measurement plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge measurement plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge measurement plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge measurement plane

    * kỹ thuật

    mặt phẳng đo nêm