wedge combustion chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge combustion chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge combustion chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge combustion chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge combustion chamber

    * kỹ thuật

    ô tô:

    buồng cháy dạng hình nêm