wedge brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge brake

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phanh nêm