wedge surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge surface

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    má chêm

    mặt bên của nêm