wedge draw test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge draw test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge draw test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge draw test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge draw test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự thử kéo nêm