wedgewise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedgewise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedgewise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedgewise.

Từ điển Anh Việt

  • wedgewise

    * phó từ

    theo kiểu hình nêm