wedge brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    viên gạch dạng cái nêm (ở cuốn vòm)