wedge shoe complete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge shoe complete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge shoe complete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge shoe complete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge shoe complete

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    giảm chấn ma sát hình nêm (đầu đấm ma sát)