wedge-type valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge-type valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge-type valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge-type valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge-type valve

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    van hình nêm