wedge slide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge slide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge slide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge slide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge slide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đường dẫn trượt đuôi én