wedge bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge bone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wedge bone

    part of the sirloin nearest the rump

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).