wedge crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge crack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge crack

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vết nứt hình nêm