wedge hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge hole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lỗ nêm