wedge belt drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge belt drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge belt drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge belt drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge belt drive

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự truyền động (bằng) đai hình thang