wedge-operated clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge-operated clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge-operated clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge-operated clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge-operated clamp

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cái kẹp kiểu chêm