wedge tenon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge tenon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge tenon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge tenon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge tenon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mộng chốt