wedge bonding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge bonding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge bonding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge bonding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge bonding

    * kỹ thuật

    liên kết nêm