wedge expander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wedge expander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wedge expander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wedge expander.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wedge expander

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cơ cấu đẩy bố phanh