transient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient.

Từ điển Anh Việt

 • transient

  /'trænziənt/

  * tính từ

  ngắn ngủi, nhất thời, chóng tàn

  transient success: thắng lợi nhất thời

  tạm thời

  thoáng qua, nhanh, vội vàng

  transient sorrow: nỗi buồn thoáng qua

  a transient gleam of hope: một tia hy vọng thoáng qua

  to cast a transient look at: đưa mắt nhìn vội, nhìn thoáng qua

  ở thời gian ngắn

  transient guest: khách ở lại thời gian ngắn

  transient lodger: người trọ ngắn ngày

  (âm nhạc) (thuộc) nốt đệm

  * danh từ

  khách ở lại thời gian ngắn; khách trọ ngắn ngày

 • transient

  nhất thời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • transient

  * kinh tế

  khách ở lại thời gian ngắn

  khách trọ ngắn ngày

  thời gian ngắn ngủi

  * kỹ thuật

  điện áp

  giao thời

  hiện tượng chuyển tiếp

  ngắn hạn

  ngắn ngủi

  nhất thời

  quá độ

  quá trình chuyển tiếp

  sự chuyển tiếp

  sự nhất thời

  sự quá độ

  tam tinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • transient

  one who stays for only a short time

  transient laborers

  (physics) a short-lived oscillation in a system caused by a sudden change of voltage or current or load

  Similar:

  transeunt: of a mental act; causing effects outside the mind

  Antonyms: immanent

  ephemeral: lasting a very short time

  the ephemeral joys of childhood

  a passing fancy

  youth's transient beauty

  love is transitory but it is eternal

  fugacious blossoms

  Synonyms: passing, short-lived, transitory, fugacious