transient analyser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient analyser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient analyser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient analyser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transient analyser

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy phân tích chuyển tiếp