transient sideband nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient sideband nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient sideband giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient sideband.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transient sideband

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dải bên giao thời