transient deviation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient deviation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient deviation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient deviation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transient deviation

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    độ lệch nhất thời