transient creeps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient creeps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient creeps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient creeps.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transient creeps

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự rão chuyển tiếp