transient phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transient phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transient phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transient phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transient phase

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    pha chuyển tiếp