tin box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tin box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tin box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tin box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tin box

    * kinh tế

    hộp sắt tây