tink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tink.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tink

    Similar:

    tinkle: make or emit a high sound

    tinkling bells

    Synonyms: clink, chink

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).