tinkal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinkal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinkal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinkal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tinkal

    * kỹ thuật

    tinh