term certificate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

term certificate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm term certificate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của term certificate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • term certificate

    * kinh tế

    chứng chỉ theo định kỳ

    chứng chỉ thời hạn