swing music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing music.

Từ điển Anh Việt

 • swing music

  /'swiɳ'mju:zik/

  * danh từ

  nhạc xuynh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swing music

  Similar:

  swing: a style of jazz played by big bands popular in the 1930s; flowing rhythms but less complex than later styles of jazz

  Synonyms: jive