swing hanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing hanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing hanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing hanger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swing hanger

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    biên treo xà liên kết