swing-door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing-door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing-door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing-door.

Từ điển Anh Việt

  • swing-door

    /'swiɳdɔ:/ (swinging_door) /'swiɳiɳ'dɔ:/

    * danh từ

    cửa lò xo, cửa tự động