swing gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swing gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swing gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swing gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swing gear

    * kỹ thuật

    cơ cấu xoay