swinging chad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging chad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging chad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging chad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swinging chad

    a chad that is incompletely removed and still attached at two corners

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).