swinging tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging tray

    * kinh tế

    giá lắc